Завантаження...
Організація лісового господарства ДП «Словечанський лісгосп АПК» має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують.
 
Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення, або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінним для збереження.
 
На території України зустрічається багато видів рослин та тварин, чисельність яких з кожним роком скорочується. В будь-який день може статись так, що якийсь з видів зникне зовсім. Головні причини, через які зникають рідкісні тварини і рослини –  знищення середовищ їх існування та безпосереднє знищення їх самих. Більшість зникаючих видів охороняється Червоною книгою України, Міжнародними конвенціями.
 
Найкращий спосіб зберегти рідкісні види тварин та рослин – зберегти середовище їхнього існування. Одним з напрямків зробити це в умовах сучасного лісового законодавства – виділити на цих територіях особливо цінні для збереження ділянки лісу. Такі ділянки здатні забезпечити екологічну рівновагу, тобто компенсувати перетворення природних комплексів людиною, зберегти принаймні частину дикої природи та рідкісні види рослин і тварин на цій території. Охорона цінних природних територій – це свідчення нашого піклування про майбутні покоління.
 
З метою виявлення та збереження видів флори та фауни на території земель лісового фонду ДП «Словечанський лісгосп АПК», підприємством замовлено та виконано науково-дослідну роботу науковими співробітниками Поліського філіалу Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім.. Г. М. Висоцького.  
 
Виявлення локалітетів рідкісних видів рослин і тварин, а відтак – виділення особливо цінних для збереження ділянок лісу та розробка заходів з охорони, збереження та відтворення рідкісних видів рослин і тварин в лісах здійснювалась на підставі та з урахуванням вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України», «Про мисливське господарство та полювання», «Про екологічну мережу України», Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року.  
Головним державним документом, який ідентифікував види тварин та рослин як рідкісні, була «Червона книга України» (2009).
 
У процесі анкетування працівників та натурного обстеження лісів ДП «Словечанський лісгосп АПК» було визначено перелік рідкісних видів тварин на цих територіях, до складу яких увійшли представники різних класів тварин:
 • Рись (Lупх lупх);
 • Видра річкова (Lutrа lutга);
 • Норка європейська (Мustelа lutreolа);
 • Тхір лісовий (Мustelа putorius);
 • Горностай (Мustelа еrminеа);
 • Мишівка лісова (Sicista betulina);
 • Нетопир Натузіуса (Рірistrellus nathusii);
 • Глушець (Теtrao urogallus);
 • Тетерук (Lyrurus tetrix);
 • Орябок (Теtrastes bonasia);
 • Журавель сірий (Grus grus);
 • Лелека чорний (Сісоnіа nigга);
 • Орлан-білохвіст (Наliaeetus albicilla);
 • Шуліка чорний (Milvus migrans);
 • Пугач (Вubo bubo);
 • Сова болотяна (Аsіо flammeus);
 • Голуб-синяк (Соlumba оеnas);
 • Мідянка звичайна (Соronella austriacа);
 • Карась звичайний, карась золотий (Саrassius cаrassius);
 • Минь річковий (Lota lota);
 • Жук-олень, рогач звичайний (Lucanus cervus);
 • Ведмедиця-господиня (Саllimorpha dominula);
 • Жовтюх торфовищний (Соlias раlaеnо);
 • Красуня-діва (Саlорtегух virgо).
У результаті проведених робіт було нанесено на карти центри локалітетів цих видів у лісах підприємства для виділення на цих територіях в окремих місцях особливо цінних для збереження ділянок лісу.
 
Головні загрози для популяцій хребетних тварин у лісах підприємства можна поділити на дві основні групи:
 • безпосередні фактори впливу (переважно, пряме винищення або турбування);
 • опосередковані фактори (вплив на середовище існування та кормову базу).
Опосередковані фактори впливу також переважно пов'язані з господарською та іншими видами діяльності людини. Основним з них є порушення їх середовища існування, що призводить до втрати оселищ, а також впливу на хребетних та інші компоненти лісових екосистем.
 
Для водолюбних видів негативний комплекс факторів включає діяльність, що впливає на стан водойм і кормової бази тварин. До них можна віднести наступні потенційні негативні фактори: осушувальна меліорація, забруднення води, трансформація берегів і прибережної рослинності в результаті зарегулювання русел річок, вирубування деревної та чагарникової рослинності в долинах річок, інтенсифікація режиму землекористування. Активна експлуатація та трансформація водойм шляхом побудови гідротехнічних споруд (дамб тощо) погіршує умови існування, створює перешкоди для вільного пересування та міграцій водних і коловодних тварин і впливає на їх життєвий цикл.
 
Одним з найважливіших опосередкованих факторів негативного впливу на лісові види тварин є вирубування природних деревостанів, що призводить до втрати життєво важливих біотопів окремих видів і порушення стану їх популяцій, а також зменшення площ і фрагментації світлих старих деревостанів, вирубування дуплистих дерев, створення хвойних монокультур, турбування внаслідок нерегульованої рекреації.
 
Отже, основними факторами, що можуть істотно впливати на популяції рідкісної аборигенної фауни території підприємства, є такі:
 • деградація, знищення або фрагментація природних оселищ тварин;
 • екологічно незбалансоване, надмірне використання супутніх природних ресурсів;
 • незаконне добування (браконьєрство);
 • поширення адвентивних видів - вселенців;
 • низький рівень екологічної свідомості населення.
Основні фактори загрози для абсолютної більшості рідкісних і зникаючих видів безхребетних тварин пов'язані з руйнуванням їхніх оселищ унаслідок як господарської діяльності, так і зміни її режиму. В умовах підприємства це такі головні фактори:
 • вирубування природних лісів, зміни їх просторової структури і породного складу;
 • заростання відкритих біотопів деревами і чагарниками (внаслідок штучного залісення або спонтанної демутації);
 • фрагментація оселищ та ізоляція локальних популяцій видів;
 • лісогосподарські заходи (санітарні рубання, рубання догляду, усування мертвої деревини);
 • інтенсивна експлуатація трав'яних екосистем (надмірне випасання, часте викошування);
 • хімічне та органічне забруднення водойм.
Крім визначених рідкісних видів лісової фауни для лісів підприємства в попередні минулі роки реєструвались факти перебування (проживання) й інших рідкісних тварин, проте у процесі обстеження лісів вони не були підтверджені. Ці види, або зникли на обстежуваній території з різних причин, або відкочували на інші території. До них відносяться: рідкісні представники ряду рукокрилих, гоголь, декілька рідкісних видів совоподібних, орел беркут, підорлик великий, скопа, різні види рідкісних куликів. Тому виявлення локалітетів рідкісних тварин потрібно продовжити в майбутньому, наприклад, щорічно анкетуючи працівників лісової охорони, мисливців, населення.
 
Поряд із цим, для багатьох рідкісних видів, що потенційно можуть проживати в лісах ДП «Словечанський лісгосп АПК» фактори загрози залишаються не з'ясованими, що потребує подальших досліджень, виявлення нових локалітетів рідкісних видів тварин, моніторингу стану їх популяцій. Фактори загрози також повинні бути диференційовані залежно від созологічної групи, до якої належить той чи інший вид.
 
У результаті проведених польових досліджень на території лісництв ДП «Словечанський лісгосп АПК» знайдено види судинних рослин, занесені до «Червоної книги України» (2009), які потребують охорони. До даного списку входять наступні види:
 • Плаун колючий, плаун річний (Lусороdіum аnnоtіnum L.);
 • Коручка морозниковидна (Ерірасtis helleborine (L.) Сгаntz.);
 • Пальчатокорінник плямистий (Dactylorhiza mаculata L.);
 • Півники сибірські (Іrіs sibirica L.);
 • Косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus L.);
 • Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.);
 • Росичка середня (Drosera іntеrmеdіа Наynе);
 • Водяний жовтець плаваючий (Ваtгасhіum fluitans (Lam.) Wimm.).
Визначено місця зростання перелічених видів в окремих лісництвах. Всі місця знаходжень нанесено на карти лісництв.
 
Крім названих видів рослин на території лісгоспу імовірно зростає багато інших рослин, що занесені до Червоної Книги України (2009), а також регіонально рідкісних видів, проте це припущення потребує подальших досліджень у майбутньому.
 
Загалом на території ДП «Словечанський лісгосп АПК» виявлено 24 види тварин та 8 видів судинних рослин занесених до «Червоної книги України» (2009).
 
Важливим питанням виявлення та моніторингу рідкісної фауни і флори у лісах ДП «Словечанський лісгосп АПК» є навчання працівників лісової охорони методам ідентифікації рідкісних видів тварин і рослин.
 
Шляхи збереження рідкісних видів флори та фауни:
 • своєчасне виявлення локалітетів рідкісних видів лісових тварин та рослин на основі спеціалізованих видів обліків тварин, анкетування лісової охорони та місцевого населення;
 • визначення стану та щорічний моніторинг чисельності популяцій рідкісних видів лісової флори та фауни з метою визначення його природоохоронного статусу в лісах підприємства;
 • у місцях порогового перевищення чисельності рідкісних видів тварин і рослин, або виявлення місцезнаходжень декількох рідкісних видів необхідним є виділення особливо цінних для збереження ділянок лісу з особливим статусом їх охорони та збереження;
 • розробка природоохоронних програм по охороні, збереженню і можливому відтворенню кожного рідкісного виду фауни і флори із залученням до їх складання інженерних працівників та лісової охорони підприємства, всіх зацікавлених організацій (науковців, представників Міндовкілля, місцевих органів влади та депутатів);
 • інші природоохоронні та навчально-виховні заходи, наприклад екологічне просвітництво серед місцевого населення, у тому числі - мисливців, рибалок, грибників, школярів.
ДП «Словечанський лісгосп АПК» закликає всіх громадян до свідомого ставлення до збереження видів занесених до Червоної Книги. Лише доклавши спільних зусиль громади та лісової охорони можна попередити зникнення рідкісних представників флори та фауни.